postheadericon Long Live the Sino-Thailand Friendship

reo9 061060 04เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดร.พีระ รัตนวิจิตร ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ พร้อมดวยคณะผู้บริหารในโรงเรียนกวงฮั้ว อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดระยอง ได้เข้าร่วมงาน Long Live the Sino-Thailand Friendship ณ ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

 reo9 061061 03